16-12-2016

Hago Next zet het nieuwe leren in voor glanzend resultaat

Bij de introductie van Hago Next in 2012 werd een model in de markt gezet waarbij sprake is van een nieuwe norm in schoonmaken. Een model waarbij - naast resultaatgerichte schoonmaak overdag - het accent ligt op de ontwikkeling van de schoonmakers met een ruime mate van zelfstandigheid, meer verantwoordelijkheid en hospitality gericht gedrag. In 2015 werd de hierbij behorende opleiding in een nieuw jasje gestoken. Veranderende tijden vragen immers om een steeds verdergaande innovatie. Ook wat het opleiden betreft.

Glanzend resultaat

Verschenen in Cleantotaal nr. 6 december 2016

Glanzend resultaat

Binnen Hago Next werd destijds een belevings- en outputgericht schoonmaakconcept geïntroduceerd met zeven pijlers:

• Dagschoonmaak
• Top beleving
• Sociale innovatie
• Technische innovatie
• Transparantie
• Harde garanties
• Duurzaamheid


Opleiding

  • Om de medewerkers volgens het Hago Next model te laten functioneren, achtte Hago in 2012 een opleiding noodzakelijk welke zou eiden tot volgende effecten:
  • Het ontstaan van een gezamenlijk beeld in de hele schoonmaakketen aangaande de betekenis van resultaatgericht schoonmaken
  • Bewustwording bij de schoonmakers van het belang en het nut van resultaat gericht werken
  • Gedragsverandering op alle niveaus om het daadwerkelijk te doen en niet alleen te roepen als loze term of verkoopargument.

In 2015 werd aan deze opleiding een verdere verdieping aangebracht in de vorm van het ‘nieuwe leren’.

Nieuwe leren

Hago Next ziet de noodzaak ervan in om haar medewerkers nog beter te ontwikkelen en in het verlengde hiervan de opleiding te veranderen. Zij laat zich hierbij onder meer ondersteunen door het kenniscentrum van zustermaatschappij Alpheios. Bij de vorm van het nieuwe leren hanteren de opleiders het zogeheten werkplekleren en leertechnologie. Werkplekleren betekent het ontwikkelen, uitwisselen en overdragen van kennis op de werkplek in plaats van klassikaal onderwijs. Training on the job is niet echt vernieuwend. Het accent op didactische vaardigheden in samenhang met het modieuze jasje, in de vorm van een beeldtafel waarin Hago Next dit gestoken heeft, maakt deze vorm van opleiden echter wel uniek. 

Hago Next ziet de noodzaak ervan in om haar medewerkers nog beter te ontwikkelen en in het verlengde hiervan de opleiding te veranderen. 

Beeldtafel

De beeldtafel is een grote notebook die geplaatst wordt op een standaard. Via het notebook wordt beeldmateriaal over bijvoorbeeld resultaatgericht schoonmaken of gedrag gepresenteerd. Op basis van de beelden ontstaat er een openhartige dialoog tussen de deelnemers, zowel schoonmakers, leidinggevenden als incidenteel ook de klant. Als resultante van deze dialoog volgt een concreet actieplan voor alle lagen uit de schoonmaakketen. Vooralsnog wordt er niet getraind op de (gespreks-)vaardigheden. De training bestaat uit vijf sessies plus een evaluatie sessie. Onderdelen van de sessies zijn onder meer LSD (luisteren, samenvatten, doorvragen), Nivea (niet invullen voor een ander) , regels voor feedback, non-verbaal gedrag.

Pilots

In februari /maart 2016 is er een pilot van start gegaan bij Ziggo Utrecht, sedert 2014 klant van Hago Next. Wij bezochten deze locatie en spraken hier met Noortje van den Elsen (Alpheios), Jeroen Mallekoote (Hago Next) en last but not least schoonmaakster Angela Sribhoekhan.

Bewustwording

Noortje van Elsen: “Deze nieuwe vorm van opleiden is in mijn ogen hard nodig om volledig recht te doen aan het Next model. Via de nieuwe vorm van opleiden maken we serieus werk van het bewust omgaan met het kijken, denken, doen principe alsmede het leveren van kwaliteit via klantgericht werken. Het leert onze medewerkers om onderling goed te communiceren. Elkaar daadwerkelijk te steunen en in teamverband naar oplossingen te zoeken.”

Coachend leidinggeven


Binnen het nieuwe leermodel hoort ook het coachend leidinggeven. Praktijkcoach Jeroen Mallekoote is hier een sprekend voorbeeld van. Hij betrekt zijn schoonmaakteam regelmatig bij het bedenken van oplossingen en/of verbeteringen en stimuleert hen optimaal samen te werken:
“Dit coachend leiding geven vormt ook een onderdeel van de training; niet gelijk als leidinggevende bij een probleem/klacht met een oplossing komen, maar de schoonmakers naar hun oplossingsrichting vragen en op welke wijze zij hieraan individueel of in teamverband invulling denken te geven. Bij de eerste lessen merkte je dat de schoonmakers er nog wat moeite mee hadden om hun leidinggevende van advies te voorzien of deze soms zelfs te corrigeren, maar nu vinden ze het prettig. Je merkt dat ze groeien, er een eenheid in het team ontstaat. Natuurlijk blijft het mijn verantwoordelijkheid om processen en de voortgang te bewaken maar de huidige manier van samenwerken maakt dit voor mij eenvoudiger."

Eigen waarde


Angela Sribhoekhan is twee jaar in dienst van Hago Next. Eerst als uitzendkracht via Tence Uitzendorganisatie (nu: Aktief Werkt) en later als ambulant medewerkster.

Sedert mei 2016 is zij werkzaam bij Ziggo en stroomde zij vanaf de tweede sessie in bij de nieuwe leermethode. Ook Angela is zeer positief over de training. “Door de training begrijp ik pas echt waar het Hago Next model voor staat. Ik heb veel van de sessies geleerd en ik merk dat ik nu steviger in mijn schoenen sta.

"Nu voelen we ons als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale kwaliteit"

Het voelt prettig dat ik betrokken wordt bij het bedenken van oplossingen, dat de praktijk-
coach mij serieus neemt. Dit komt mijn gevoel voor eigenwaarde beslist ten goede. Ook is er nu wel sprake van samenwerken met collega’s, terwijl het voorheen ieder voor zich was. Het ging er eerder om of iemands eigen afdeling schoon was en over de rest van het pand bekommerde hij/zij zich nauwelijks. Nu voelen we ons als team gezamenlijk verantwoordelijk voor de totale kwaliteit. Via de training

hebben we acties uitgezet en concrete afspraken gemaakt. De kwaliteit is de laatste tijd meetbaar omhoog gegaan. Hier zijn we trots op.”

Hoe verder?


De pilot is inmiddels succesvol afgerond. Maar hier houdt het niet op. Er zal, mede gelet op het personeelsverloop binnen de schoonmaakbranche, sprake zijn van regelmatig terugkerende herhalingssessies. Maar vooral zullen de beleidmakers binnen Vebego de keuze dienen te maken of dit leermodel ook op andere Hago Next locaties uitgerold gaat worden. Noortje van Elsen liet zich hierover tijdens het gesprek ontvallen: “Ik hoop van harte dat de nieuwe manier van leren ruim baan krijgt binnen onze organisatie. Het is namelijk nodig om onderscheidend te blijven.”

Hoe verder? Zal derhalve eerder een retorische vraag zijn!

Deel dit artikel: